குறள்கள் காட்டும் தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகள்

திருக்குறள் தமிழுக்கு கிடைத்த மிக சிறப்பான சங்க கால அணி கலன்.
குறள் படைத்த புலவரின் இயற்பெயர் நமக்கு கிடைக்க இல்லை.

எனினும் அவர் மற்றும் அக்காலத்தைய தமிழர்தம் மேன்மை பொருந்திய தனிச்சிறப்புடைய தனிக்கூறுகள் பலவற்றை குறளின் வழியாக நாம் உணரலாம்.

இன்றைக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு 2000 ரூபாய் செலவில்  பெயர் பலகையில் பெயரை சேர்க்க நினைக்கும்
மாந்தரிடையே …

மற்றவர்களை சம்பளத்திற்கு கவிதை எழுத வைத்து தான் எழுதியதாக கவிதை புத்தகம் வெளியிடும் பிச்சைக்கார தம்பட்டமான ஆசாமிகளுக்கு மத்தியில்…

1330 க்கு மேற்பட்டு குறள்களை சமூக அறியாமையை போக்க எண்ணி வெளியிட்ட திருவள்ளுவரின் மேன்மையும் தன் பெயரை குறள்களினூடே கலந்துவிட எண்ணாத அவரது எளிமையும் இன்றைய அறிவுசார் மக்கள் நினைத்தல் வேண்டும்…

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் உலகின் பல இடங்களில்  காட்டுமிரான்டித்தனமே மேலோங்கி இருந்தது….
அன்று உலகின் பல்வேறு இடங்களில் சரியான படி பன்பாடோ,முறை சார் அரசுகளோ ,முறைசார் மக்களோ,மேன்மை பொறுந்திய சிந்தனைகளோ அவ்வளவாக இல்லை…

அப்படிப்ட்ட காலத்தில் முப்பாலை மதுரையில் இயற்றும் போது திருக்குறளையே முதலில் இயற்ற மறுத்துவிட்டனராம் எனில் அக்காலத்தில் முப்பாலை ஒத்த பல இலக்கியங்கள் தமிழில் இருந்திருக்க வேண்டும்…

முப்பால் இயம்பும் சிந்தனைகளை அடைய கண்டிப்பாக ஒரு இனம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முந்தையதாக இருந்திருக்க வேண்டும்….

வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு….

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கணியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று

போன்ற குரள்களின் வாயிலாக மக்களின் மேன்மை மழுங்கா வாழ்வியல் கடப்பாடுகளை முப்பாலின் ஆசிரியர் நமக்கு உரைக்கிறார்….

பகவன் என்ற வார்த்தை தமிழ் வார்த்தையாக இருந்ததற்கென தனிப்பட்ட ஆதாரங்கள் கிடையாது….

மேலும் அக்காலத்தில் இறை வழிபாடு சூரியன்,நிலா மற்றும் உணவுக்கு உழைத்த எறுதுகளையே வழிபடும் முறைகளையே கொண்டிருந்தனர் அக்கால தமிழ் மக்கள்.

ஒருவேளை பகலவனை நினைத்தே முப்பாலின் ஆசிரியர் கீழ்கண்டவாறு எழுதியிருக்க கூடும்…

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகலவன் முதற்றே உலகு…

விளக்கம்:அ என்பது தமிழுக்கும் மற்றைய மொழிகளுக்கும் முதல்பொருள்…
அதுபோல் இந்த உயிர்களுக்கும்,புவிக்கும் முதன்மையதே பகலவனாகிய சூரியன்…..

பகலவன் பின்னர் பகவன் என குறளை தொகுத்தவர்களால் தவறாக புரிந்து கொள்ள பட்டிருக்க கூடும்…

ஏன் எனில் பகவன் என்ற வார்த்தை சங்க கால நூல்களில் காண இயலாத வார்த்தை..
சமக்கிருத சொல்லான பகவன் என்ற வார்த்தையும் தமிழில் பகலவன் என்ற வார்த்தையின்று பெறப்பட்டிருக்க கூடும்..

ஆனால் திருவள்ளுவரின் பாக்கள் மற்றைய எவற்றிலும் பகவன் என்ற சொல்லாடலை திருவள்ளுவ பெருந்தகை பயன்படுத்தவில்லை என்பதையும் நாம் நினைக்க வேண்டி உள்ளது…

திரு.திருத்திரு
…பிழைகளுக்கு பொருத்தருளவும்..

2 Replies to “குறள்கள் காட்டும் தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகள்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *