என்ன வாழ்க்கடா….

பிறந்தது முதல் உணவை தேடி …
உணவுக்காக பாசத்தை தேடி…
பாசத்திற்காக உறவை தேடி…
உறவுக்காக நடிப்பை தேடி…
நடிப்பிற்காக சிறிப்பை தேடி…
சிறிப்பின் பின் சிறுமையை தேடி…
சிறுமையினால் ஆறுதலை தேடி…
ஆறுதலுக்கென இல்லாலை தேடி…
இல்லாலுக்காக வீட்டை தேடி…
வீட்டுக்காக வங்கியை தேடி…
வங்கிக்காக கடனை தேடி…
கடனுக்காக வட்டியை தேடி….
வட்டிக்காக வருடத்தை தேடி…
வருடத்தினால் முதுமையை தேடி…
முதுமையினால் நோயை தேடி…
நோயினால் பின் மரணத்தை தேடி…

இப்படி வாழ்க்கை முழுமையும் தேடல் வாழ்க்கையை தவிற மற்ற அனைத்தை நோக்கியும் நகர்கிறது….

என்ன வாழ்க்கடா….

இப்படிக்கு…

திரு.உழளி